Kinobody Warrior Shredding Program Day 40 – Intermittent Fasting & Keto Diet

Kinobody Warrior Shredding Program: http://udskambulk.xyz Kinobody Results: Day 1: 168.2 lbs / 21.2% / 14.4% Day 14: 163.0 lbs / 20.0% / 15.1% Day 22: 163.8 lbs / 20.2% / 15.3% Day 30: 158.8 lbs / 19.1% / 14.6% Day 37: 155.8 lbs / 18.4% / 13.0% 6.21.16 Right side: […]